fbpx

“CODING” ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ใหญ่ต้องรู้จักและเด็กต้องเรียนรู้

coding for kids

“Coding” /โค้ด-ดิ้ง/ (น.) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มาทางสายคอมพิวเตอร์อาจจะตกใจเล็กน้อยกับหัวข้อบทความว่า เอ๊ะ! มันจะไม่ยากเกินไปสำหรับลูกวัยอนุบาลหรือประถมต้นหรอ…

Hero ก็ขอตอบว่าไม่เลยค่ะ ทั้งไม่ยากและไม่ได้เป็นทักษะเฉพาะทางจ๋าขนาดนั้นอีกต่อไป โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ที่หลายบ้านเมืองกำลังแข่งกันพัฒนาความฉลาดของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาบังคับในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ‘อนุบาล’ ในสหราชอาณาจักร เบลเยียม ฟินแลนด์ เอสโตรเนีย เนเธอแลนด์ และออสเตรเลียแล้วด้วยนะเออ

1. ผู้ใหญ่ต้องรู้จัก

พ่อแม่คงต้องทำความเข้าใจกันใหม่ว่า

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่วิชาเฉพาะทาง ไม่ได้ยาก ไม่ได้เนิร์ด และกำลังจำเป็นมาก ๆ ในยุคนี้ โดยเฉพาะต่อลูก ๆ ที่จะโตไปเป็นอนาคตของชาติ

การเขียนโปรแกรมที่ว่านี้เป็นการฝึกฝนทักษะการคิดเชิงคอมพิวเตอร์ให้ลูก ๆ โดยทักษะนี้ แม้ว่าจะมีคำว่าคอมพิวเตอร์ต่อท้าย แต่จริง ๆ แล้วก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบ และรู้จักนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง ซึ่งทักษะนี้สามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนทุก ๆ สายวิชาเลยค่ะ

2. เด็กต้องเรียนรู้

การเรียนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กจะมีหลักสูตรที่ไม่ซับซ้อนเท่าการเขียนโปรแกรมแบบผู้ใหญ่ที่เน้นการนำโปรแกรมไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งใช้ทักษะและความรู้ค่อนข้างมาก สำหรับน้อง ๆ อย่างในชั้นอนุบาลหรือประถมต้น

การเรียนเขียนโปรแกรมจะเน้นไปที่การฝึกฝนให้เด็กได้รู้จักการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

เพราะการเขียนโปรแกรมต้องใช้ทักษะการแตกปัญหาใหญ่ออกมาเป็นปัญหาย่อยและลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา ทำให้เด็กได้ฝึกการคิดไปโดยธรรมชาติ ซึ่งความสามารถในการคิดเป็นระบบนี้ก็จะติดตัวเด็ก ๆ ไปใช้แก้ปัญหาอื่น ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีระบบ รวมถึงส่งผลดีต่อการเรียนวิชาอื่น ๆ ที่ต้องใช้ตรรกะในการคิดที่ดีขึ้นอีกด้วย

Leave a comment

Name*

Website

Comment