fbpx

Our Course

STEM

สะเต็ม (STEM) การเรียนรู้เชิงบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการคิดเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน เข้าใจความรู้ผ่านการลงมือทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้น้องๆ สนใจในการเรียนรู้ และสามารถที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองได้

Coding

การเขียนโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปปรับใช้ในวิชาอื่นๆที่ซับซ้อน อย่างโจทย์ คณิตศาสตร์ได้ ผ่านการเรียนรู้ด้วยการสร้างผลงานผ่านการเขียนโปรแกรม เช่น อนิเมชั่น และเกมส์

 

coming course

3D printing for kids

Programming with Python

2D Design

VDO Production & Edition